Vedtægter for "Sixbaggers"
       
  § 1   Navn
  1.1   Klubbens navn er "Sixbaggers".
       
  § 2   Idegrundlag og formål
  2.1   At dyrke bowling i den udstrækning, tilslutning og midler gør det muligt, og at virke for bowlingens udbredelse.
  2.2   At få nogle hyggelige eftermiddage og aftener uden kvindelig indblanding.
  2.3   At drive reglementeret konkurrence bowling samt have hyggeligt samvær.
  2.4   At skabe adspredelse og indhold i klubbens medlemmers ellers så triste hverdag.
       
  § 3   Tid og sted
  3.1   Klubbens medlemmer tilstræber at mødes sidste tirsdag i hver måned ekskl. juli og december i Løvvangen Bowling center.
Maj og november flyttes til sidste lørdag.
  3.2   Fastlæggelse af næste mødetidspunkt og sted sker på det foregående møde.
       
  § 4   Medlemmer
  4.1   Klubben kan kun bestå af mænd, dette afgøres suverænt af CPR-nummeret.
  4.2   Klubben kan have et ubegrænset antal medlemmer.
  4.3   Medlemmerne skal have et seriøst forhold til alkohol og mad.
  4.4   Medlemmerne skal kunne reglerne for bowling.
       
  § 5   Optagelse
  5.1   Nye medlemmer skal godkendes af minimum 3 eksisterende medlemmer
  5.2   Nye medlemmer skal opfylde alle kravene i § 4
  5.3   Nye medlemmer kan indtræde ved opstart i januar måned.
  5.4   Nye medlemmer kan også indtræde undervejs i sæsonen, dog på betingelse af at §7 stadig overholdes.
  5.5   Nye medlemmer kan indbetale den forholdsmæssige del af overskuddet til generalforsamlingen og deltage heri, dog på betingelse af minimum 1 års medlemskab herefter.
       
  § 6   Udtrædelse
  6.1   Udtrædelse af klubben kan ske med 1 måneds opsigelse og indbetalt kontingent kan ikke refunderes.
       
  § 7   Kontingent
  7.1   Der betales kontigent ved hvert fremmøde.
  7.2   Kontingentet betales uanset, om et medlem er mødt frem til mødet.
  7.3   Der betales kr. 150,- for fremmøde med bowling.
  7.4   Der betales kr. 100,- ved afbud.
  7.5   De opsparede midler bruges ved specielle lejligheder efter nærmere aftale.
  7.6   Der er mulighed for at opkræve egenbetaling til julefrokosten på max. kr. 300,-, såfremt 2 af bestyrelsesmedlemmerne skønner det nødvendigt.
  7.7   Der betales ved første fremmøde hvert år 500,-, her af overføres 400,- til en festopsparing. Nye medlemmer betaler først opsparing til først kommende generalforsamling. Festopsparingen bruges til at afvikle et arrangement senest hvert 4. år. Det besluttes til den årlige generalforsamling om der i den kommende sæson skal gøres brug af festopsparingen. Ved udtrædelse sker der udbetaling af egne indbetalinger fratrukket udgifter til evt. afholdte arrangementer og kun hvis alle restancer til foreningen er betalt.
       
  § 8   Gebyrer
  8.1   Der betales gebyr for fremmøde uden sko, således foreningen ikke har udgifter hertil.
Det er således bowlinghallens priser der altid er gældende.
  8.2   Gebyr for manglende sko betales ikke ved den årlige generalforsamling.
       
  § 9   Bøder
  9.1   Alle bøder uddeles i henhold til vedtægterne. Uddelte bøder kan ikke ankes.
  9.2   Hvis et medlem ikke bærer klubtrøjen ved et møde: kr. 50.
  9.3   Betaling af kontingent, bøder og gebyr skal indbetales til det første fremmøde efter forfald.
  9.4   Såfremt ejer af kyllingen eller pokalen ikke får afleveret eller glemmer førnævnte udløser dette en bøde på kr. 50.
  9.5   Hvis et medlem laver en serie under 100 eller over 200, får personen en bøde på kr. 25.
  9.6   De(t) medlem(mer) med dagens bedste og dårligste serie, får en bøde på kr. 25.
  9.7   Hvis der ikke indtræder minimum et nyt medlem i løbet af sæsonen, udstedes en kollektiv bøde på kr. 100,- pr. person
       
  § 10   Generalforsamling
  10.1   Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed
  10.2   Der afholdes generalforsamling én gang om året i januar måned. Der aftales dato for generalforsamlingen på sidste møde i november.
  10.3   Der kræves ikke nogen særlig indkaldelse til generalforsamlingen, dog er den obligatorisk for alle klubbens medlemmer.
  10.4   Planlægning og den endelige gennemførelse af årets generalforsamling styres suverænt af formand/kasserer. Ønsker formanden/kasseren at uddelegere nogle af opgaverne, er det op til ham at strukturere ansvaret blandt de enkelte medlemmer.
  10.5   Generalforsamlingens program vil ligeledes være det samme hver gang:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra formanden, herunder drøftelse af ansøgninger om optagelse
3. Skål
4. Valg af formand/kasserer og hjemmeside administrator for kommende år.
5. Behandling af forslag til vedtægtsændringer.
6. Skål
7. Fremlægning og godkendelse af årets regnskab
8. Kåringer
9. Skål
10. Evt.
11. Afslutning
  10.6   For deltagelse på generalforsamlingen skal alle restancer være betalt.
  10.7   Såfremt et medlem ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen sker
udbetalingen jf. reglerne i § 10.7.1 til § 10.7.5.:
  10.7.1   Alle restancer skal være betalt.
  10.7.2   Der kan maksimalt udbetales kr. 500,- - dog aldrig mere end egen andel af det disponible beløb til julefrokost.
  10.7.3   Såfremt et medlem melder afbud i forbindelse med fastlæggelse af dato for
afholdelse af generalforsamlingen udbetales det maksimale beløb.
  10.7.4   Såfremt et medlem melder afbud til generalforsamlingen op til 1 uge før dennes
afholdelse udbetales 75 % af det maksimale beløb.
  10.7.5   Såfremt et medlem melder afbud til generalforsamlingen indenfor 1 uge før dennes
afholdelse udbetales 50 % af det maksimale beløb.
  10.7.6   Såfremt et medlem ikke melder afbud eller melder afbud, når generalforsamlingen er i gang, udbetales der ikke opsparing.
       
  § 11   Gyldighed
  11.1   Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpel stemmeflerhed.
  11.2   Forslag om ændring af vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er til stede eller repræsenteret og 2/3 stemmer for forslaget.
  11.3   Er der mindre end halvdelen til stede, men stemmer 2/3 af de fremmødte/repræsenterede for forslaget, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 flertal uanset antallet af tilstedeværende/repræsenterede.
  11.4   Det er muligt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
       
  § 12   Bestyrelse
  12.1   Foreningen består af en formand/kasserer og hjemmeside administrator
  12.2   Formand/kasserer og hjemmeside administrator vælges hvert år på generalforsamlingen
  12.3   Formanden står for den løbende drift af foreningen.
  12.4   Kasseren står for indkrævning af penge ved hvert møde samt bestilling af tid til næste møde.
  12.5   Hjemmeside administratoren står for den løbende opdatering af hjemmesiden.
       
  § 13   Bowlingregler
  13.1   Der spilles efter de almindelige danske bowling regler.
  13.2   Ved tvister om reglerne afgøres disse suverænt af Dansk Bowling Forbund.
  13.3   Såfremt et spil afbrydes undervejs og ikke kan genskabes spilles dette om.
       
  § 14   Mødeopbygning
  14.1   Hvert møde består af 2 kampe, der herefter er opdelt i 2 halvlege.
  14.2   En kamp består af første halvleg, hvor der spilles om at komme i finalen. 2. halvleg er delt op i en A og en B finale.
  14.3   I A kommer den bedste halvdel af spillerne. Såfremt der er ulige antal spillere kommer hovedparten i A finalen.
  14.4   Såfremt der er en spiller der vinder begge A finaler vindes retten til at få sit navn og dato graveret ind i pokalen.
  14.5   Såfremt der er 2 vindere af en A finale kan man ikke få graveret sit navn i pokalen ved at vinde den anden A finale.
  14.6   Den spiller der afslutter med det højeste snit får pokalen med hjem.
  14.7   Den spiller der slutter med det laveste snit får kyllingen med hjem.
  14.8   Der spilles i divisioner.
  14.8.1   Der spilles i 3 divisioner, spillerne fordels jævnt i divisionerne, dog således at der ved ulige fordeling er flest spillere i laveste division.
  14.8.2   Divisionsindelingen sker efter snit årsultimo.
  14.8.3   Ved generalforsamlingen udeles præmie til 1. pladsen i hver division.
  14.8.4   Det er ikke muligt at rykke op hvis fremmøde er under 5, der er heller ingen præmie for 1. plads i division hvis fremmøde er under 5.
  14.8.5   Hvis fremmøde er 0 er det tvangsnedrykning til laveste division.
  14.8.6   Nye medlemmer starter i laveste division.
       
  § 15   Vandrepokal
  15.1   Vandrepokalen overrækkes hver gang til den spiller med den højst samlede scorer.
  15.2   Såfremt man vinder begge A finaler er det op til vinder selv at få indgraveret navn og dato.
  15.3   Såfremt der er point lighed er det spilleren med den højeste serie der vinder pokalen.
  15.4   Det er indehaveren af pokalen der har ansvar for den er med til hvert møde.
Der idømmes bøde jvf. §9 såfremt dette ikke overholdes.
       
  § 16   Kyllingen
  16.1   Kyllingen overrækkes hver gang til den spiller med den laveste samlede scorer.
  16.2   Såfremt der er point lighed er det spilleren med den laveste serie der vinder kyllingen.
  16.3   De er indehaveren af kyllingen der har ansvar for den er med til hvert møde.
Der idømmes bøde jvf. §9 såfremt dette ikke overholdes.
       
  § 17   Etik
  17.1   Det er tilladt at bagtale andre medlemmer, uden de selv er til stede.
  17.2   Det er tilladt at kritisere andre modspillere for deres spillestil, uden de selv er til stede.
  17.3   Det er tilladt at hovere overfor andre modspillere.
       
  § 18   Information
  18.1   Informationer vil være tilgængelige senest 7 dage efter et møde på: www.sixbaggers.dk
  18.2   Informationer om næste mødested og tidspunkt vil være at finde på omtalte hjemmeside.
  18.3   Klubbens medlemmer har pligt til selv at hente disse informationer fra hjemmesiden.
       
  § 19   Hjemmesiden
  19.1   Hjemmesiden administreres af den på generalforsamlingen valgte for et år ad gangen.
  19.2   Forslag til ændringer/tilføjelser kan fremsendes til administrator der tager stilling hertil.
  19.3   Ændring af adressen på hjemmesiden kan ændres af administrator, dog skal alle medlemmer oplyses herom.
  19.4   Omkostninger til ændring af hjemmesiden og løbende omkostninger skal godkendes af den på generalforsamlingen valgte kasserer.
       
  § 20   Dress code
  20.1   Ved hvert møde skal klubtrøjerne bæres.
  20.2   Der er ingen undskyldninger for ikke at bære trøjen.
  20.3   Der tilstræbes at skifte trøjer hvert andet år.
  20.4   Ved trøjeskift er alle medlemmer forpligtede til at købe den nye trøje.
  20.5   Pris ved trøjeskift skal minimum godkendes af halvdelen af medlemmerne.
       
  § 21   Sponsorering
  21.1   Der kan sælges sponsorater til foreningen via trøjer, hjemmeside m.m.
  21.2   Det er kasseren der tager beslutning om evt. indgåelse af sponsoraftaler.
  21.3   Der kan indgås sponsor aftaler på op til 2 år ad gangen.
  21.4   Sponsorer velkomne til at deltage som gæstespillere ved hvert møde mod betaling af foreningens udgifter hertil. Dog skal §4 overholdes.
       
  § 22   Regnskab
  22.1   Regnskabet laves af en kasserer, der vælges af generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted. Medlemmer har ret til uanmeldt revision.
       
  § 23   Opløsning
  23.1   Opløsning af foreningen kan kun vedtages efter reglerne om vedtægtsændring.
Forslag om opløsning kan fremsættes af mindst halvdelen af foreningens medlemmer.
Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningsformuen.Aalborg den 25.01.2014,
ovennævnte vedtægter er godkendt af generalforsamlingen
 om sixbaggers
vedtægter
bestyrelse

resultater
snit/serier/total
fremmøde/indbetalinger

bowlerinfo
Bo Sørensen
Jimmi Jensen
Jørn Byrialsen
Peter Lund Nielsen
René Bisgaard
Steffan Mortensen
Søren Møller Nielsen

designed by René Bisgaard - hosted by one.com